Zpracování osobních údajů - ITALSKÉ VÍNO - ITALSKÁ VÍNA | CHUTITALIE.CZ

Tel: 776 833 558
Chuť Itálie.cz
Víno-Primitivo
Primitivo 365
Chuť Itálie
Chuť Itálie
Vino - Primitivo.cz
Chuť Itálie
Přejít na obsah

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme velkou pozornost. Při práci s osobními údaji

postupujeme dle pečlivě nastavených zásad, uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření, která byla vytvořena v kontextu s novým

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení").

1. Identifikační a kontaktní údaje správce

1.1. Identifikační údaje správce:
     Správcem Vašich osobních údajů je společnost Chuť Itálie s. r. o., se sídlem Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň, IČO: 29089298,
     DIČ: CZ29089298, provozovatel webových stránek www.chutitalie.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,

     v oddílu C, vložce č. 24015  (dále jen "správce").

1.2. Kontaktní údaje správce:

1.2.1. Fakturační adresa / adresa pro doručování:
          Na Roudné 443/18
          301 00 Plzeň

1.2.2. Adresa skladu:
         Jesenická 513
         252 44 Psáry - Dolní Jirčany

1.2.3. Adresa elektronické pošty: info@vino-primitivo.cz

1.2.4. Webové stránky:
www.chutitalie.cz


1.2.5. Telefonní spojení: 00420 776 833 558


2. Definice pojmů

2.1. Osobní údaje
      Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k Vaší osobě.
      Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů, které jsou nezbytné pro účely realizace objednávky:

       - jméno a příjmení
       - fakturační adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ)
       - doručovací adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ)
       - e-mailová adresa
       E-mailová adresa slouží pro hlavní způsob komunikace. Na Vaši e-mailovou adresu Vám obratem po provedení objednávky přijde automatické

       potvrzení objednávky.
       Detailní rekapitulaci objednávky (tzn. vč. dárku navíc), taktéž zasíláme po zpracování elektronicky.
       - kontaktní telefonní číslo

       
-  obchodní firma, IČO, DIČ (u fyzické osoby podnikatele)

2.2. Správce osobních údajů
      Správcem osobních údajů je subjekt jakékoliv právní formy, který za zpracování odpovídá. Správcem Vašich osobních údajů je Chuť Itálie s. r. o.
      (identifikační a kontaktní údaje viz. čl. 1).

2.3. Subjekt údajů
      Subjekt údajů je žijící fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.


3.    Zákonný důvod zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je fakt, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem

      ve smyslu článku 6. odst.
      1 písm. b) Nařízení.
3.2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas poskytnutý správci ve smyslu článku 6. odst. 1 písm. a) Nařízení.


4.    Účel zpracování Vašich osobních údajů

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřizování objednávek (tzn. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem).

4.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek, informací o produktech, slevách a službách.
      Příslušná sdělení jsou zasílána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Chuť Itálie s. r. o. si vyhrazuje právo poskytování těchto služeb omezit

     či ukončit.


5.    Uzavření a plnění smlouvy

5.1. Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Nemáte podle žádného obecně závazného právního předpisu povinnost osobní údaje

       poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je avšak nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí Vašich osobních

       údajů není možné uzavřít smluvní vztah.


6. Zasílání marketingových nabídek a informací

6.1. Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, není zákonným či smluvním požadavkem a ani podmínkou, která by byla nutná pro plnění

       smlouvy.


7. Doba uložení osobních údajů

7.1. Vaše osobní údaje budou po splnění smlouvy zpracovávány po dobu trvání povinností ze smlouvy.  
      Doba archivování dokumentů se řídí příslušnými, obecně závaznými právními předpisy.

7.2. V případě zasílání marketingových nabídek budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu

      se zpracováním osobních údajů. Pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, správce vymaže nebo zničí poskytnuté osobní

      údaje nejpozději do 14 dnů od odvolání souhlasu.


8.    Způsob zpracování osobních údajů, rozsah zpracovaných osobních údajů

8.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické podobě a /nebo manuálně v písemné podobě.
      Osobní údaje jsou začleněny do databáze zákazníků, kterou správce tvoří pro účely své činnosti.
      Zpracování osobních údajů bude zahrnovat činnosti nezbytné k poskytnutí služeb zákazníkovi, zejména pak přípravu, úpravu,  třídění osobních

     údajů a vyhledávání v nich.

8.2. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, který je správci poskytnut.


9.    Kontaktní osoba správce pro oblast zpracování:

      Mgr. Alena Novotná, e-mail: alena.novotna@prahavino.cz, telefon: 776 833 558


10. Další příjemci osobních údajů

10.1. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů pro případ plnění smlouvy je kurýrní společnost Messenger a.s., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 4,

        IČO: 27575896, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 10921.

10.2. Získané údaje smí náš poskytovatel kurýrních služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

10.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).


11. Vaše práva / Práva subjektu údajů

11.1.    V případě údajů nezbytných k plnění smlouvy máte právo:

11.1.1. Požadovat přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení;

11.1.2. Požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení;

11.1.3. Požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení;
           - po výmazu Vašich osobních údajů již není možné Vám zajistit přístup k osobním údajům

11.1.4. Požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení;

11.1.5. Na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení;

11.1.6. Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení,

11.1.7. Podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR), pokud byste se domníval(a), že zpracováním svých osobních

           údajů bylo porušeno nařízení dle článku 77 Nařízení.

11.2.     V případě poskytnutí souhlasu se zpracování osobních údajů pro marketingové účely máte právo:

             Kdykoliv Váš souhlas se zpracováním osobních údajů bez udání důvodu odvolat a to
zasláním e-mailové zprávy na kontaktní

             e-mailovou adresu info@vino-primitivo.cz, zasláním požadavku v písemné podobě na adresu společnosti Chuť Itálie s.r. o.,

            Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň, vyplněním příslušného formuláře ZDE, nebo prostřednictvím možnosti "Odhlásit" skrze

             odkaz v Newsletterech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho

            odvoláním. V případě, že se z odebírání Newsletteru odhlásíte, Správce nebude Vaše elektronické kontakty nadále pro účely marketingu využívat.

11.3.      Máte právo požádat správce o poskytnutí informací o svých osobních údajích uložených u správce (o jejich původu, příjemcích, účelu uložení

             osobních údajů). Informace Vám budou bez zbytečného odkladu předány. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů

              po Vás může správce za všechny další kopie, nad rámec první kopie, požadovat administrativní náklady v přiměřené výši. Toto neplatí pro informace

              podávané elektronickou cestou.


12.      Zopakování možných poskytnutých souhlasů se zpracováním osobních údajů

              Na základě výše uvedených informací můžete udělit správci svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů

             je udělen vyjádřením souhlasu v elektronické formě (zaškrtnutím souhlasu v registračním formuláři), případně podpisem tohoto souhlasu v písemné

              formě. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat.


13. Dotazy k ochraně osobních údajů
             S dotazy k procesům ochrany osobních údajů se můžete ve vztahu ke společnosti Chuť Itálie s. r. o. obrátit na správce (viz. čl. 1) nebo na Úřad

            pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.


14. Zabezpečení osobních údajů
              Správce používá vhodná technická opatření, která jsou nutná pro ochranu Vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení,

             přístupu, sdělování, úpravám či ztrátě. Správce používá zabezpečení zejména pomocí přístupových hesel. V některých oblastech je používáno

             kódování. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou přenášeny v kódované formě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer), což dokládá symbol

             uzavřeného zámku ve stavovém řádku Vašeho prohlížeče a také fakt, že řádek s adresou začíná na "https".  Takto se zamezí zneužití údajů třetími

             osobami.

.OBECNÉ INFORMACE K NÁVŠTĚVĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK   1. Cookies

    1.1. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti našich webových stránek využíváme soubory Cookies.
           Jako Cookies jsou označovány textové soubory, které obsahují malé množství dat, jež mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy

          do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů.

   1.2.  Souhlas s použitím souborů Cookies není podmínkou pro návštěvu webu. Nicméně používání nákupního košíku je možné pouze tehdy, pokud cookies

         povolíte.

   1.3.  Soubory Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé Cookies existují pouze po dobu spuštění webového prohlížeče. Po jeho

         ukončení jsou automaticky odstraněny. Další Cookies jsou trvalého charakteru. Tyto soubory pak zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení.

         Ukončení může být provedeno stanovením určitého data, ke kterému mají být Cookies ukončeny. Další Cookies zůstávají ve webovém prohlížeči do té

         doby, než je uživatel manuálně vymaže. Soubory Cookies neovlivní technické používání  Vašeho počítače a neobsahují viry.

   1.4.  Ukládání souborů Cookies je možné zakázat v nastavení webového prohlížeče. Je možné také zakázat používání Cookies třetích stran.

   1.5.  Druhy Cookies:

   1.5.1. Nutné

              Nutné Cookies pomáhají, aby webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako např. navigaci stránky.
              Webová stránka nemůže bez těchto Cookies správně fungovat.
              Používáme Cookies tohoto typu.

   1.5.2. Preferenční

              Preferenční Cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová, nebo jak vypadá.
              Jedná se např. o preferovaný jazyk, nebo region, ve kterém se nacházíte.
              Nepoužíváme Cookies tohoto typu.

   1.5.3. Statistické

              Statistické Cookies pomáhají majitelům webových stránek pochopit, jak návštěvníci využívají jejich webové stránky.
               Používáme Cookies tohoto typu.

   1.5.4. Marketingové

       Marketingové Cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách.

       Používáme Cookies tohoto typu.

   
        

      2. Mapy

       2.1. Na našich webových stránkách je uvedena v sekci Kontakty pozice sídla naší společnosti a adresy skladu.

       2.2. Pro zobrazení sídla společnosti a adresy skladu využíváme mapy od Google Maps. Při použití vyhledávače adres společnost Google do Vašeho
              počítače ukládá své soubory Cookies. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si též prostudovali podmínky použití Cookies a prohlášení o ochraně
              osobních údajů společnosti Google. V nastavení webového prohlížeče můžete tyto soubory Cookies zakázat.
          
3. Google

        3.1. Pro monitorování návštěvnosti našich stránek používáme AdWords (Google Analytics).

             GOOGLE ANALYTICS

             Další informace a způsoby, jak vypnout inzertní funkce, naleznete na adrese
             http://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?hl=cs (odkaz „Nastavení reklam“, poté „Vypnutí inzertních funkcí“).


        3.2. Pro zvýšení efektivity marketingu používáme tzv. Remarketing.
               Cookies slouží pro monitoring nákupů on-line, pro ověření spokojenosti zákazníka po uskutečnění nákupu.
         4. Seznam

            4.1. V rámci zvýšení efektivity marketingu používáme tzv. Retargeting u spol. Seznam.cz.

info@vino-primitivo.cz
ZKUSTE A POCHOPÍTE
musíte ochutnat odrůdu
vybranou pro oslavy zvolení papeže
Benedikta XIII (rok 1724)
© 2009 - 2023  Chuť Itálie s.r.o  -  IČO: 29089298  -  DIČ: CZ29089298
 Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let
Tel: 776 833 558
Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let      
Chuť Itálie s.r.o   IČO: 29089298   DIČ: CZ29089298
18              
info@vino-primitivo.cz
Tel: 776 833 558
ZKUSTE A POCHOPÍTE
musíte ochutnat odrůdu
vybranou pro oslavy zvolení papeže
Benedikta XIII (rok 1724)
info@vino-primitivo.cz
Hledáte bohatý výběr kvalitních vín?
Navštivte náš další E-shop s kompletní nabídkou.
Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let      
Tel: 776 833 558
info@vino-primitivo.cz
Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let      
Chuť Itálie s.r.o   IČO: 29089298   DIČ: CZ29089298
Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let      
Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším
18 let      
Hledáte bohatý výběr kvalitních vín?
Navštivte náš další E-shop s kompletní nabídkou.
Návrat na obsah